liberte toujours translation english oud professor obie bachhausen reitstall rueben anson hu yi nian qianqian te de damiana contraindicaciones